Regulamin

  1. Regulamin opisuje zasady funkcjonowania sklepu internetowego "www.v-kei.pl",zwanego w dalszej części regulaminu sklepem.

2. Sklep www.v-kei.pl jest własnością firmy:
  Visual Kei Violetta Ziarkowska
  Ul. Dobra 3, 44-240 Żory

  NIP: 651-136-14-81
  REGON: 273844060


Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Żory pod numerem: 16165/2011.

3. Sklep www.v-kei.pl prowadzi sprzedaż towaru dla Klientów krajowych oraz zagranicznych za pośrednictwem internetu oraz zleca jego dostawę korzystając z usług Poczty Polskiej.

4. Zamówienia mogą składać osoby posiadające zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie osoby fizyczne, wszystkie osoby prawne).

5. Przedmiotem zamówienia w niniejszym sklepie internetowym mogą być towary wymienione w cenniku aktualnym w chwili składania zamówienia.

 

                                                                                         Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą zdnia17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klient a.